Posts in category इस्कॉन मंदिर


इस्कॉन मंदिरमुखपृष्ठ

श्रीमत् शंकराचार्यविरचितं जगन्नाथाष्टकं संपूर्णम्

|| श्री जगन्नाथाष्टकम् || कदाचित् कालिन्दी तट विपिन सङ्गीतकवरो मुदाभीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमाशम्भुब्रह्मामरपति गणेशार्च्चितपदो जगन्नाथः स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे ॥१॥ …

Read more 0 Comments
इस्कॉन मंदिरजीवंत दर्शन

इस्कॉन मंदिर से

Read more 0 Comments